< terug naar overzicht

30. Haga Ziekenhuis Den Haag

Verpleging

Ondervoeding
Ziekte kan gepaard gaan met ondervoeding. De gevolgen daarvan kunnen ernstig zijn: wonden genezen veel trager, patiënten liggen vaak langer in het ziekenhuis en bovendien lopen zij een groter risico voortijdig te overlijden. Zonder de juiste aandacht wordt in ziekenhuizen slechts de helft van alle ondervoede patiënten opgespoord. Systematisch gebruik van een screeningsmethode kan volgens de Inspectie ervoor zorgen dan niet de helft maar tachtig procent van de ondervoede patiënten wordt ontdekt. Een adequate behandeling betekent dat patiënten bij opname in het ziekenhuis wordt gescreend op ondervoeding, dat zonodig een voedingsbehandelplan wordt ingezet en dat na vier dagen wordt bekeken of de inname van voeding inmiddels op peil ligt. Voor de Top 100 hanteert het AD drie indicatoren: het aantal volwassen patiënten dat bij een bezoek aan de polikliniek is gescreend op mogelijke ondervoeding; het aantal kinderen dat bij opname is gescreend op mogelijke ondervoeding en het percentage ondervoede patiënten dat na vier dagen voldoende voeding binnenkrijgt.

Percentage patiënten bij de poli gescreend op ondervoeding
Opgave door ziekenhuis : 75,89 %
Score AD-punten : 1,63

Hoger dan gemiddeld: 2 punten; slechtste 10 procent ziekenhuizen: 0 punten
De grens is gebaseerd op het gemiddelde van alle ziekenhuizen.

Percentage kinderen gescreend bij opname op ondervoeding
Opgave door ziekenhuis : 78,33 %
Score AD-punten : 0,04

Hoger dan gemiddeld: 0-2 punten; beste 10 procent ziekenhuizen: 2 punten
De grens is gebaseerd op het gemiddelde van alle ziekenhuizen.

Percentage ernstig ondervoede volwassen patiënten met een adequate eiwitinname op de vierde opnamedag
Opgave door ziekenhuis : 54,29 %
Score AD-punten : 0,39

Hoger dan gemiddeld: 0-2 punten; beste 10 procent ziekenhuizen: 2 punten
De grens is gebaseerd op het gemiddelde van alle ziekenhuizen.

Delirium
Met name ouderen en terminale kankerpatiënten lopen een risico op een delirium, dat zich uit in verwardheid, minder bewustzijn en problemen met spraak, geheugen en concentratie. Een delirium heeft grote gevolgen op het herstel. Er is een groter risico op complicaties, een langer verblijf in het ziekenhuis en een grotere kans op vroegtijdig overlijden. Toch hebben veel ziekenhuizen volgens de Inspectie hun beleid tegen delirium niet goed op orde. Uit onderzoek is bekend dat het delirium bij tweederde van de patiënten niet herkend wordt. Een goede aanpak om delirium terug te dringen bestaat uit ziekenhuisbrede afspraken, bepalen op alle afdelingen welke patiënten extra risico lopen en vanzelfsprekend daadwerkelijke controles bij deze risicovolle patiënten. Het AD hanteert twee indicatoren bij de top 100:

Het aantal afdelingen waarbij bij meer dan 80% van alle patiënten boven de 70 jaar het risico is bepaald dat zij lopen op het krijgen van een delirium. (percentage van totaal aantal afdelingen in het ziekenhuis)
Opgave door ziekenhuis : 93,75 %
Score AD-punten : 2

Hoger dan gemiddeld: 2 punten; slechtste 10 procent ziekenhuizen: 0 punten
De grens is gebaseerd op het gemiddelde van alle ziekenhuizen.

Het percentage risicopatiënten bij wie ook daadwerkelijk een controle is uitgevoerd om te zien of zij een delirium hebben. (percentage van alle in kaart gebrachte risicopatiënten).
Opgave door ziekenhuis : 93,75 %
Score AD-punten : 1,75

Hoger dan gemiddeld: 0-2 punten; beste 10 procent ziekenhuizen: 2 punten
De grens is gebaseerd op het gemiddelde van alle ziekenhuizen.

Pijn na een operatie
Pijn na een operatie is voor patiënten niet alleen maar vervelend. Zonder goede pijnbehandeling kan het herstel van een operatie langer duren. Ook is er meer risico op complicaties. Bij oudere en verzwakte patiënten kunnen die tot de dood leiden. Om te beoordelen hoeveel pijn een patiënt heeft, voert een ziekenhuis pijnmetingen uit, waarbij patiënten op een lijst hun ‘pijnscore’ kunnen aangeven tussen 0 en 10. Daarbij staat 0 voor geen pijn, en 10 voor de ergst denkbare vorm van pijn. Het streven is om de pijnscore onder de 7 te krijgen door een goede pijnbehandeling toe te passen. Dat kan alleen als het ziekenhuis goede afspraken heeft over pijnbestrijding en als alle patiënten na de operatie om hun pijnbeleving wordt gevraagd. Een pijnmeting vindt plaats direct na de operatie, maar ook tot drie dagen na de ingreep op de verpleegafdeling. Ernstige pijn is soms een onvermijdelijk gevolg van een zware operatie, maar een ziekenhuis kan en moet dat van te voren inschatten. Met een goed pijnprotocol is het niet nodig dat patiënten pijnlijden, bijvoorbeeld door direct na de operatie al pijnstillers toe te dienen en goed de pijnontwikkeling te monitoren. Het AD hanteert twee criteria in de Top 100.

Het percentage patiënten waarbij na een operatie een pijnmeting op de verpleegafdeling is uitgevoerd en is geregistreerd
Opgave door ziekenhuis : 100 %
Score AD-punten : 2

Hoger dan gemiddeld: 2 punten; slechtste 10 procent ziekenhuizen: 0 punten
De grens is gebaseerd op het gemiddelde van alle ziekenhuizen.

Het percentage patiënten met op enig moment een pijnscore van meer dan 7 in de eerste 72 uur na een operatie.
Opgave door ziekenhuis : 5,08 %
Score AD-punten : 0,88

Lager dan gemiddeld: 2 punten; slechtste 10 procent ziekenhuizen: 0 punten
De grens is gebaseerd op het gemiddelde van alle ziekenhuizen

Cardiologie

Vernauwing van de halsslagader
Een vernauwing va de halsslagader kan leiden tot neurologische klachten of een beroerte. Een operatie kan uitkomst bieden, maar is risicovol (4 tot 7% kans op een (nieuwe) beroerte of overlijden na een operatie). Er wordt daarom altijd een afweging gemaakt tussen de ernst van de klachten en de risico’s van een operatie. Het aantal ernstige complicaties is een indicator voor de kwaliteit van zorg. Een lange wachttijd vergroot de kans op (nieuwe) beroertes. Zoals bij veel medische ingrepen geldt: hoe vaker een ingreep wordt verricht, hoe meer ervaring bij het medisch team en hoe hoger de kans op een goed resultaat. De NNVH hanteert 20 operaties per jaar als minimumnorm.

Aantal operaties voor vernauwde halsslagader (carotisendarterectomie) per jaar
Opgave door ziekenhuis : 28
Score AD-punten : 1,4

Minimaal 20 keer: 1 punt; minimaal 40 keer: 2 punten
De grens van is gebaseerd op de norm van de NVVH.

Percentage patiënten met wachttijd langer dan 3 weken (21 dagen) tussen het moment van aanmelden en de operatie.
Opgave door ziekenhuis : 0 %
Score AD-punten : 2

Lager dan gemiddeld: 0-2 punten; 10 procent beste ziekenhuizen: 2 punten
De grens is gebaseerd op het gemiddelde van alle ziekenhuizen.

Percentage patiënten met een operatie aan de halsslagader met ernstige complicaties.
Opgave door ziekenhuis : 11,11 %
Score AD-punten : 0

Lager dan gemiddeld: 2 punten; 10 procent slechtste ziekenhuizen: 0 punten
De grens is gebaseerd op het gemiddelde van alle ziekenhuizen.

Polikliniek
Tijdige en adequate diagnostiek en behandeling van hart- en vaatproblemen vergroten de kans op een succesvolle behandeling en een gezond overleven. Om dat te bereiken dient de poliklinische zorg optimaal georganiseerd te zijn, zodat gezondheidsklachten tijdens het zogeheten eerste administratieve consult op de juiste waarde worden geschat. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) stelt dat de sterfte in het jaar na een eerste poliklinisch bezoek aan de cardioloog een indicator is voor de kwaliteit van de zorg voor patiënten met (mogelijk) een cardiovasculaire aandoening. Hoe hoger het sterftepercentage van patiënten in het jaar na hun eerste bezoek, hoe groter de kans op een onjuiste diagnose en behandeling.

Het percentage patiënten dat overleden is, in het jaar na het eerste administratief consult bij de polikliniek cardiologie.
Opgave door ziekenhuis : 4,99 %
Score AD-punten : 1,59

Lager dan gemiddeld: 0-2 punten; beste 10 procent ziekenhuizen: 2 punten
De grens is gebaseerd op het gemiddelde van alle ziekenhuizen.

Pacemakers
Pacemakerimplantaties worden bijna 10.000 maal per jaar in Nederland uitgevoerd, waarvan bijna 7000 maal bij een patiënt die voor de eerste keer een pacemaker krijgt. Zoals bij veel medische ingrepen geldt: hoe vaker een ingreep wordt verricht, hoe meer ervaring bij het medisch team en hoe kleiner dan kans op fouten en complicaties.

Aantal geïmplanteerde pacemakers per jaar, ongeacht het type
Opgave door ziekenhuis : 446
Score AD-punten : 2

Minimaal 100 keer : 2 punten
Minimaal 50 keer : 1
De grens van is gebaseerd op de norm van de NVVC voor conventionele pacemakers.

Percentage patiënten waar binnen 90 dagen na de plaatsing een heroperatie heeft plaatsgevonden vanwege een complicatie.
Opgave door ziekenhuis : 3,59 %
Score AD-punten : 1,94

Lager dan gemiddeld: 0-2 punten; 10 procent beste ziekenhuizen: 2 punten
De grens is gebaseerd op het gemiddelde van alle ziekenhuizen.

Borstkanker

Achtergebleven weefsel en chemotherapie
Als er bij borstkanker sprake is van een relatief kleine tumor zonder uitzaaiingen is het mogelijk een borstsparende operatie te verrichten. Hierbij wordt via een kleine opening de tumor en een marge van omliggend gezond weefsel weggehaald. Doel is totale verwijdering van de tumor, in combinatie met een zo goed mogelijk cosmetisch resultaat. Van belang is dat de chirurg vooraf een goed beeld heeft van de positie en grootte van de tumor. Als te veel gezond weefsel wordt weggehaald, leidt dat tot een minder mooi resultaat. Wordt de tumor onderschat, dan blijft tumorweefsel achter en zijn heroperaties nodig. Bovendien kan nieuwe (borst)kanker ontstaan uit de achtergebleven weefsel. De kans dat de kanker terugkeert is drie tot vier keer hoger als er weefsel is achtergebleven. De meeste recidieven na borstsparende therapie ontstaan door lokale uitgroei van resttumor. Bij een volledige borstverwijdering is het doel al het kankerweefsel en omliggende lymfeklieren in de oksels weg te halen. Indien dat niet goed gebeurt, kan de kanker terugkeren. Tijdig beginnen met chemotherapie zorgt voor betere resultaten.

Totaal aantal borstoperaties (borstsparend en borstverwijderingsoperaties)
Opgave door ziekenhuis : 185
Score AD-punten : 2

Minimaal 50 operaties: 1 punt
Minimaal 100 operaties: 2 punten
De grens is gebaseerd op de norm van de NVVH.

Percentage patiënten bij wie kankerweefsel is achtergebleven na een eerste borstsparende operatie
Opgave door ziekenhuis : 8,16 %
Score AD-punten : 0,02

Lager dan gemiddeld: 0-2 punten; 10 procent beste ziekenhuizen: 2 punten
De grens is gebaseerd op het gemiddelde van alle ziekenhuizen.

Percentage nieuwe patiënten waarbij binnen maximaal 5 weken is gestart met chemotherapie
Opgave door ziekenhuis : 81,82 %
Score AD-punten : 1,98

Hoger dan gemiddeld: 2 punten; slechtste 10 procent ziekenhuizen: 0 punten
De grens is gebaseerd op het gemiddelde van alle ziekenhuizen.

Darmkanker

Operaties en heroperaties aan dikke darm
In Nederland moeten jaarlijks zo’n 10.000 mensen onder het mes voor een operatie aan de endeldarm of dikke darm. Het gaat vaak om kankerpatiënten bij wie een deel van de darm verwijderd moet worden. Zoals bij veel medische ingrepen geldt: hoe vaker een ingreep wordt verricht, hoe meer ervaring bij het medisch team en hoe kleiner de kans op fouten en complicaties. De Nederlandse Vereniging van Heelkunde stelt daarom als norm dat ziekenhuizen deze operatie minimaal 50 keer per jaar moeten verrichten. Veel complicaties doen zich voor als de naad, waarmee de delen van de darm weer aan elkaar worden gehecht, niet helemaal sluit. De oorzaak van de complicatie die een heroperatie noodzakelijk maakt, is niet altijd bekend. Wel stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat een complicatie het gevolg kan zijn van ontoereikende zorg, bijvoorbeeld een niet goed uitgevoerde, eerste ingreep.

Aantal operaties voor resectie van de dikke darm bij colorectaal carcinoom per jaar
Opgave door ziekenhuis : 149
Score AD-punten : 2

Minimaal 50 operaties: 1 punt
Minimaal 100 operaties: 2 punten
De grens van 50 is gebaseerd op de norm van de NVVH.

Percentage ongeplande heroperaties na resectie dikke darm
Opgave door ziekenhuis : 10,07 %
Score AD-punten : 0

Lager dan gemiddeld: 0-2 punten; 10 procent beste ziekenhuizen: 2 punten
De grens is gebaseerd op het gemiddelde van alle ziekenhuizen.

Eierstokkanker

Operaties
In Nederland worden per jaar 1100 nieuwe gevallen van eierstokkanker (ovariumcarcinoom) vastgesteld, het vaakst bij vrouwen tussen 60 en 74 jaar. De ziekte geeft vaak pas in een laat stadium klachten. De sterfte is daardoor hoog: 900 sterfgevallen per jaar. Het verwijderen van de tumor in een gevorderd stadium vereist een zware en ingewikkelde operatie. Medische literatuur maakt het aannemelijk dat de overlevingskansen beter zijn in ziekenhuizen met genoeg ervaring én in ziekenhuizen die zich hebben gespecialiseerd in eierstokkankeroperaties. De Stichting Oncologische Samenwerking hanteert een minimumaantal van 20 operaties per jaar.

Aantal operaties voor gevorderde eierstokkanker per jaar in het ziekenhuis
Opgave door ziekenhuis : 40
Score AD-punten : 2

Minimaal 20 operaties: 1 punt
Minimaal 40 operaties: 2 punten
De grens van 20 operaties is gebaseerd op de norm van de Soncos. Het ziekenhuis dat de norm haalt, krijgt sowieso 1 punt.
Ziekenhuizen die deze operaties niet uitvoeren, tellen niet mee op dit kwaliteitsonderdeel.

Longkanker

Operaties
Longkanker is een veelvoorkomende vorm van kanker met een slechte prognose. In veel gevallen is geen operatie meer nodig. Kan dit wel, dan betreft het en ingrijpende operatie, waarbij (delen van) een long wordt verwijderd. Medische literatuur wijst op een duidelijk verband tussen het aantal operaties in een ziekenhuis en de slagingskans. De Stichting Oncologische Samenwerking hanteert een minimumaantal van 20 longresecties per jaar.

Aantal operaties voor longkanker per jaar in het ziekenhuis
Opgave door ziekenhuis : 56
Score AD-punten : 2

Minimaal 20 operaties: 1 punt
Minimaal 40 operaties: 2 punten
De grens van 20 operaties is gebaseerd op de norm van de Soncos. Het ziekenhuis dat de norm haalt, krijgt sowieso 1 punt.
Ziekenhuizen die deze operaties niet uitvoeren, tellen niet mee op dit kwaliteitsonderdeel.

Blaaskanker

Verwijdering blaas
Jaarlijks wordt in Nederland bij ongeveer vijfduizend mensen blaaskanker vastgesteld, vier keer vaker bij mannen dan bij vrouwen. Afhankelijk van het stadium van de ziekte kan de behandeling bestaan uit de volledige verwijdering van de blaas. Dat is een ingrijpende operatie die risico’s met zich meebrengt en grote invloed heeft op de kwaliteit van leven. Medische literatuur wijst op een duidelijk verband tussen het aantal operaties in een ziekenhuis en de slagingskans. Uit onderzoek is gebleken dat ziekenhuizen die veel operaties uitvoeren, een lagere sterfte onder de patiënten zien in de eerste maand na de operatie. De Nederlandse Vereniging voor Urologie hanteert de norm van 20 operaties gemiddeld over drie jaar, gemeten vanaf 2015. Het AD hanteert de strengere norm van 20 per jaar nu al.

Aantal cystectomieën bij blaaskanker per jaar
Opgave door ziekenhuis : 15
Score AD-punten : 0

Minimaal 20 operaties: 1 punt
Minimaal 40 operaties: 2 punten
Ziekenhuizen die deze operaties niet uitvoeren, tellen niet mee op dit kwaliteitsonderdeel.

Prostaatkanker

Operaties
Een tumor in de prostaat is een veelvoorkomende vorm van kanker bij oudere mannen. Eén op de tweehonderd mannen van 65 jaar en ouder heeft prostaatkanker. Mogelijk ligt het aantal nog hoger, maar is er geen sprake van klachten of ontdekking. Afhankelijk van het stadium van de ziekte is een operatie mogelijk waarbij de prostaat wordt weggehaald. Het is een operatie met een lange nasleep en kans op complicaties. Medische literatuur wijst uit dat de resultaten van een operatie beter zijn, als het medische team veel ervaring heeft. De NVU hanteert een minimumnorm van 20 operaties per jaar.

Aantal operaties voor prostaatverwijdering per jaar in het ziekenhuis
Opgave door ziekenhuis : n.v.t.
Score AD-punten : 0

Minimaal 20 operaties: 1 punt
Minimaal 40 operaties: 2 punten
De grens van 20 operaties is gebaseerd op de norm van de Nederlandse Vereniging van Urologie. Het ziekenhuis dat de norm haalt, krijgt sowieso 1 punt.

Ouderen

Kwetsbaarheid bij darmoperaties
In het ziekenhuis hebben oudere patiënten met die een darmoperatie moeten ondergaan een grotere kans op complicaties na de operatie. Uit registraties blijkt dat bij patiënten boven 70 jaar de kans op overlijden is verhoogd na een darmoperatie. Het veiligheidsprogramma van ziekenhuizen adviseert om alle 70-plussers in het ziekenhuis te controleren op het risico voor een delier, vallen, ondervoeding en functieverlies: vier belangrijke thema’s bij kwetsbare ouderen. Om hier op te kunnen inspelen, moet een ziekenhuis eerst de oudere patiënten selecteren die mogelijk kwetsbaar zijn en vervolgens deze patiënten door een deskundige op het gebied van geriatrie laten beoordelen. Deze kan vervolgens zonnodig extra maatregelen nemen.

Percentage patiënten van 70 jaar en ouder dat voorafgaande aan een darmoperatie is beoordeeld op mogelijke kwetsbaarheid.
Opgave door ziekenhuis : 91,59 %
Score AD-punten : 2

Hoger dan gemiddeld: 2 punten; 10 procent slechtste ziekenhuizen: 0 punten
De grens is gebaseerd op het gemiddelde van alle ziekenhuizen

Percentage kwetsbare patiënten van 70 jaar dat daadwerkelijk door een geriatrisch deskundige is onderzocht
Opgave door ziekenhuis : 100 %
Score AD-punten : 2

Meer dan de helft: 0-2 punten; meer dan 75 procent: 2 punten

Controle op ondervoeding
Ondervoeding is een gevaarlijk voor kwetsbare ouderen. Het niet behandelen van ondervoeding kan leiden tot daling van de weerstand, toegenomen kans op vallen, heupfracturen, langzamer herstel en toegenomen kans op complicaties bij ziekte en na een operatie. De schattingen van ondervoeding bij oudere patiënten lopen uiteen van 1 op de 10 tot 6 op de 10 patiënten. Een eerste stap om ondervoeding aan te pakken is het screenen van iedere nieuwe geriatrische patiënt die voor het eerst een polikliniek bezoekt. Door vroegtijdig ondervoeding te ontdekken, kan tijdig een behandeling volgen.

Percentage patiënten van 70 jaar dat bij het eerste bezoek aan de geriatrische polikliniek is beoordeeld op ondervoeding
Opgave door ziekenhuis : 97,73 %
Score AD-punten : 2

Hoger dan gemiddeld: 2 punten; 10 procent slechtste ziekenhuizen: 0 punten
De grens is gebaseerd op het gemiddelde van alle ziekenhuizen

Geriater in het medisch team
Studies tonen aan dat ouderen patiënten met een gebroken heup baat hebben bij een behandeling waarbij een geriatrisch team structureel deel uitmaakt van het medische team. Het leidt tot minder complicaties in het ziekenhuis en na de operatie. Betrokkenheid van het geriatisch team kan er ook toe leiden dat vaker patiënten geen blijvend functieverlies hebben van de heupbreuk en minder vaak nadien naar een verzorgingstehuis hoeven. Ook zin er aanwijzingen dat de betrokkenheid van het team leidt tot minder sterfte in de periode van een maand en een jaar na de operatie. Het meebehandelde geriatrisch team moet minimaal bestaan uit een specialist en verpleegkundige, beide gespecialiseerd in ouderengeneeskunde.

Percentage patiënten van 70 jaar en ouder met een heupfractuur waarbij een geriatrisch team deel uitmaakte van het medisch team
Opgave door ziekenhuis : 47,97 %
Score AD-punten : 0,97

Hoger dan gemiddeld: 2 punten; 10 procent slechtste ziekenhuizen: 0 punten
De grens is gebaseerd op het gemiddelde van alle ziekenhuizen

Operaties

Checklist en time-out
Een time-out procedure (TOP) is het laatste controlemoment voor de start van een ingreep. Het moet verhinderen dat er medische fouten worden gemaakt. Er wordt in bijzijn van de patiënt gecontroleerd: juiste patiënt, juiste plaats/zijde van het lichaam, juiste ingreep, juiste benodigdheden, juiste personeel en het juiste materiaal. De checklist met deze controle-onderdelen moet geheel worden doorlopen.

Percentage patiënten waarbij het time-out moment goed is doorlopen voorafgaande aan een endoscopische verrichting
Opgave door ziekenhuis : 98,5 %
Score AD-punten : 2

Meer dan gemiddeld: 2 punten; 10 procent slechtste ziekenhuizen: 2 punten
De grens is gebaseerd op het gemiddelde van alle ziekenhuizen

Percentage patiënten waarbij de checklist volledig doorlopen voorafgaande aan een operatie
Opgave door ziekenhuis : 98,63 %
Score AD-punten : 1

Meer dan gemiddeld: 1 punt; 10 procent slechtste ziekenhuizen: 0 punten
De grens is gebaseerd op het gemiddelde van alle ziekenhuizen

Gebroken heup
Jaarlijks worden duizenden ouderen van 65 jaar en ouder in het ziekenhuis opgenomen omdat zij een heup hebben gebroken na een val. Verschillende medische studies en publicaties stellen vast dat deze mensen zo snel mogelijk moeten worden geopereerd, bij voorkeur binnen 24 uur na opname. Als de operatie langer op zich laat wachten, neemt het risico op complicaties toe, variërend van doorligwonden en trombose, tot – in uiterste gevallen – overlijden. De medische literatuur geeft aan dat het aantal benodigde heroperaties een goede indicator is voor de kwaliteit van het zorgproces: hoe minder heroperaties, hoe beter het ziekenhuis de planning, ingreep en nazorg op orde heeft.

Percentage heroperaties na een heupoperatie, ongeacht het type heupoperatie
Opgave door ziekenhuis : 3,91 %
Score AD-punten : 0,07

Lager dan gemiddeld: 0-2 punten; 10 procent beste ziekenhuizen: 2 punten
De grens is gebaseerd op het gemiddelde van alle ziekenhuizen

Tijdige toediening antibiotica
Bij operaties met een grote of diepe operatieopening, zoals bij een bypass-operaties en heup- en knieprotheses is een hoge kans op wondinfecties. Dat kan worden betreden door voortijdig preventief antibiotica toe te dienen. Dat verkleint het aantal patiënten met een wondinfectie na de operatie, blijkt uit onderzoek. De zogeheten profylaxe antibiotica moet wel goed en tijdig worden toegediend: Het optimale moment van toedienen ligt rond 30 minuten voor het snijden, zodat tijdens de operatie een goede concentratie van het antibioticum in de weefsels aanwezig is. Twee indicatoren tellen mee: is er antibiotica toegediend bij voorgeschreven operaties, en zo ja: is die antibiotica op tijd toegediend?

Percentage voorgeschreven operaties waarbij preventief antibiotica is toegediend
Opgave door ziekenhuis : 100 %
Score AD-punten : 1

Meer dan gemiddeld: 1 punt; 10 procent slechtste ziekenhuizen: 0 punten
De grens is gebaseerd op het gemiddelde van alle ziekenhuizen

Percentage voorgeschreven operaties waarbij de preventieve antibiotica tijdig is toegediend
Opgave door ziekenhuis : 95,45 %
Score AD-punten : 1

Meer dan gemiddeld: 1 punt; 10 procent slechtste ziekenhuizen: 0 punten
De grens is gebaseerd op het gemiddelde van alle ziekenhuizen

Toediening antibiotica
Een zware longontsteking is een gevaarlijke en levensbedreigende infectie. Met name bij ouderen is de sterfte hoog. Het bestrijden van een ernstige longontsteking is gebaat bij een snelle toediening van antibiotica. Dit vermindert aantoonbaar de sterfte. De norm hanteert een grens van 4 uur na binnenkomst op de spoedeisende hulp.

Percentage patiënten met een ernstige longontsteking (CAP) met toegediende antibiotica binnen 4 uur na binnenkomst
Opgave door ziekenhuis : 100 %
Score AD-punten : 1

Meer dan gemiddeld: 1 punt; 10 procent slechtste ziekenhuizen: 0 punten
De grens is gebaseerd op het gemiddelde van alle ziekenhuizen

Patiëntenkeurmerken

Patiëntenkeurmerken
Patiëntenverenigingen geven keurmerken uit aan ziekenhuizen die voldoen aan de eisen die patiëntenverenigingen hebben opgesteld voor patiëntvriendelijke én kundige zorg. Deze eisen zijn opgesteld in overleg met medische specialisten en hierin telt ook de patiëntvriendelijkheid mee. Vier keurmerken doen dit jaar mee in de AD Ziekenhuis Top 100: Het ‘roze lintje’: het keurmerk voor goede zorg bij borstkanker, uitgegeven door de Borstkanker Vereniging Nederland BVN; Het keurmerk voor goede zorg bij slagaderaandoeningen van de Hart & Vaatgroep; het keurmerk voor goede zorg bij dikkedarmkanker van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK); en het seniorenkeurmerk van de samenwerkende ouderenorganisaties voor seniorvriendelijke ziekenhuizen.

Lintje voor goede borstkankerzorg (Borstkankervereniging Nederland)
Opgave door ziekenhuis : Ja
Score AD-punten : 1

Keurmerk : 1 punt per keurmerk
Geen deelname/onbekend: 0 punten
Wel deelname, maar geen keurmerk: 0,5 punt per keurmerk

Patientenkeurmerk voor goede zorg bij darmkanker (NFK)
Opgave door ziekenhuis : Ja
Score AD-punten : 1

Keurmerk : 1 punt per keurmerk
Geen deelname/onbekend: 0 punten
Wel deelname, maar geen keurmerk: 0,5 punt per keurmerk

Keurmerk voor goede zorg bij slagaderbehandelingen (Hart en Vaatgroep)
Opgave door ziekenhuis : Ja
Score AD-punten : 1

Keurmerk : 1 punt per keurmerk
Geen deelname/onbekend: 0 punten
Wel deelname, maar geen keurmerk: 0,5 punt per keurmerk

Keurmerk voor seniorvriendelijk ziekenhuis (Samenwerkende ouderenorganisaties)
Opgave door ziekenhuis : Ja
Score AD-punten : 1

Keurmerk : 1 punt per keurmerk
Geen deelname/onbekend: 0 punten
Wel deelname, maar geen keurmerk: 0,5 punt per keurmerk